Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Lượt xem: 2842

Dây Chì Trung Thế/Dây Chảy (Fuse link):

ÖÙng duïng:

 Daây chì trung theá ñöôïc aùp duïng cho raát nhieàu öùng duïng yeâu caàu baûo veä

quaù doøng cuûa heä thoáng phaân phoái vaø thieát bò. Daây chì trung theá loaïi K cung caáp ñaëc tính chaûy nhanh ñaùp öùng tieâu chuaån ANSI/NEMA.


Ñaàu daây chì vaø chieàu daøi:

 Daây chì trung theá loaïi K ñöôïc thieát keá vôùi ñaàu chì loaïi thaùo

ra ñöôïc vaø coù chieàu daøi toaøn boä laø 23 inch (584 mm) 

(Buttonheads and lengths: Type K fuse links are designed with a removable buttonhead and

23 inch (584mm) overall length.

 

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

Tiêu chuẩn áp dụng: ANSI C37.42

Điện áp định mức: 24 - 35kV

Dòng điện định mức: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 120, 140, 200A

Loại: K

Chiều dài toàn bộ 23 inch (584mm)

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần

{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}
{关键字}

Vui lòng chờ

Xổ số miền Trung chủ nhật_Xổ số miền Trung thứ bảy hàng tuần_Xổ số Chủ nhật hàng tuần